Los vínculos emocionales de la ciudad

Compostela reúne un patrimonio singular que transciende con mucho sus fronteras. Sus calles y plazas se trazan con muros de otras épocas, pero también con historias, personajes y memorias, ocultas u ocultadas, ignoradas o despreciadas, que a través de una experiencia emocional y contextualizada de su realidad permiten (re)descubrirla y (re)significarla desde el presente.

Vínculos de Compostela no se centra en lo monumental, sino en la relación consciente de las personas con los espacios, lugares y gentes de la ciudad. Parte de la idea de que los sujetos otorgan de manera selectiva y deliberada valor y significado a elementos con los que deciden identificarse y quieren conservar. Bajo esta mirada, la dimensión relacional y vivencial que rodea al patrimonio está en constante revisión.

La exposición se concibe como un proceso de sensibilización patrimonial que, de acuerdo con la Convención de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, busca reforzar la cohesión social fomentando una conciencia de responsabilidad compartida hacia los lugares en los que viven las personas. El resultado guía la construcción de un mapa emocional a partir de la apropiación simbólica que los fotógrafos y fotógrafas que participan en la exposición hacen de 56 localizaciones emblemáticas de Compostela.

Vínculos: Parques y Cementerios

Vínculos dos Parques e Cemiterios

38. Marcos J. Castro – Cementerio 3ª Orden
SIT TIBI TERRA LEVIS

As túas portas pechadas atopeime e elas nunca quixen abrir. “Todo o que existe nace sen razón, prolóngase na debilidade e morre por casualidade” Jean- Paul Sartre.

Tus puertas cerradas me encontré y ellas nunca quise abrir. “Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga en la debilidad y muere por casualidad” Jean-Paul Sartre.

53. Marina Lois. Cementerio Conxo
Cementerio de Conxo

Terra e Metal, obriganme a quedar queda, a deter a mirada e a envolverme na historia dos lugareños que aquí habitan dende hai décadas.

Tierra y Metal, me obligan a quedarme quieta, a detener la mirada y a envolverme en la historia de los lugareños que aquí habitan desde hace décadas.

34. Mino Andrade. Bonaval
Inservible

Un cemiterio sen corpos é o lugar máis inservible do mundo. E o máis estremecedor. A exhibición da morte en puro concepto, representada pero non encarnada, como elemental recordatorio do noso sic transit, resulta dunha lóxica un pouco cruel.
Un cemiterio sen defuntos é tan absurdo como a vida sen a perspectiva da morte, a que cohesiona e outorga razón ao noso paso por este mundo. O cemiterio que non é un cemiterio de Santo Domingo de Bonaval é tan rotundo, neste aspecto, como o aserto clásico: Ex nihilo, nihil.

Un cementerio sin cuerpos es el lugar más inservible del mundo. Y el más estremecedor. La exhibición de la muerte en puro concepto, representada pero no encarnada, como elemental recordatorio de nuestro sic transit, resulta de una lógica un poco cruel.
Un cementerio sin difuntos es tan absurdo como la vida sin la perspectiva de la muerte, la que cohesiona y otorga razón a nuestro paso por este mundo. El cementerio que no es un cementerio de Santo Domingo de Bonaval es tan rotundo, en este aspecto, como el aserto clásico: Ex nihilo, nihil.

29. Claudia Botana. Alameda
A escaleira 

Mestura de tradición e natureza. Onde habitan texturas, sons mesmo os silenciosos, murmurios, cheiros… en definitiva vida.
Onde pasamos do día á noite, alí non me movo, as miñas percepcións cambian.
Historia, antigüidade, incluso algunha lenda, e por que non, tamén imaxinación.
Un lugar que transmite unha melancolía, chea de beleza e rodeada de espiritualidade. Envólveche e fai que o queiras coñecer, pasear, percorrer e estar.
É unha escaleira pola que se sobe, poderíanos levar cara a onde cada un de nós queira ir… o destino é unha decisión propia.

Mezcla de tradición y naturaleza. Donde habitan texturas, sonidos incluso los silenciosos, murmullos, olores… en definitiva vida.
Donde pasamos del día a la noche, allí no me muevo, mis percepciones cambian.
Historia, antigüedad, incluso alguna leyenda, y por qué no, también imaginación.
Un lugar que transmite una melancolía, llena de belleza y rodeada de espiritualidad. Te envuelve y hace que lo quieras conocer, pasear, recorrer y estar.
Es una escalera por la que se sube, nos podría llevar hacia donde cada uno de nosotros quiera ir… el destino es una decisión propia.

42. Fernando Hernández Ledesma. Boisaca
Vale

Patrimonio. O herdado. O recibido de quen o posuíu. Posuino. Agora, son parte del até sempre. Até o esquecemento. Máis que ningún, amado. Vixiado, coidado, durmido, visitado. Poboado a tempo completo, a súa veciñanza sabe os nosos nomes. Chámanos. En silencio, berra por nós. E acudimos. Doentes, submisos, servís. Deixamos, ao marchar, un pouco de nós. Un pouco de nós que, certeza única na que habitamos, o será todo algún día. Daquela nós, ao noso pesar, seremos, coma eles, patrimonio.

Patrimonio. Lo heredado. Recibido de quien lo poseyó. Ahora, parte de él hasta siempre. Hasta el olvido. Más que ninguno, amado. Vigilado, cuidado, dormido, visitado. Poblado a tiempo completo, su vecindario conoce nuestros nombres. Los grita en silencio. Nos llama. Y acudimos. Dolientes, sumisos y serviciales. Dejamos, al marchar, algo nuestro. Un poco de nosotros que, certeza única que habitamos, será todo algún día. Entonces, a nuestro pesar, seremos, como ellos, patrimonio.

43. Magaly Barreiro. Belvis
Envexa

O parque marca un espazo, un límite coa cidade, un lugar agradable de descanso.

El parque marca un espacio, un límite con la ciudad, un lugar agradable de descanso.

54. Amalia Gorgoso. Parque Brandía
Pedra, árbore, paxaro, choiva ou escuma

O parque de Brandía é un dos sitios visitados polo río Sar. Xusto a esta altura, situouse unha antiga fábrica: primeiro de papel, despois curtiduría, logo serradoiro, posteriormente de cervexa e xeo e hoxe, unha fábrica de relax ou un hotel con spa.
O río sempre estivo presente como protagonista.
El é como un vello sabio cheo de historias por contar. Se escoitas con atención, móstrache todas as súas vivencias e a súa bagaxe.

El parque de Brandía es uno de los sitios visitados por el río Sar. Justo a esta altura, se situó una antigua fábrica: primero de papel, después curtiduría, luego aserradero, posteriormente de cerveza y hielo y hoy, una fábrica de relax o un hotel con spa.
El río siempre ha estado presente como protagonista.
Él es como un viejo sabio lleno de historias por contar. Si escuchas con atención, te muestra todas sus vivencias y su bagaje.

40. Josefina Pena. Parque da música
Parque da música

Cun estanque, un río, un par de fontes e un lavadoiro, a auga é o máis distintivo do parque. E é a auga a que me enlaza coa historia deste lugar. Nun tempo non tan afastado estivo vinculado ao duro oficio das lavandeiras e aos distintos usos que se daba á auga das súas fontes nunha época na que non se dispoñía dela nas casas. Hoxe é un belo espazo que emana paz e tranquilidade, onde podemos atopar desde familias con nenos a xente maior, pasando por estudantes e peregrinos.

Con un estanque, un río, un par de fuentes y un lavadero, el agua es lo más distintivo del parque. Y es el agua la que me enlaza con la historia de este lugar. En un tiempo no tan lejano estuvo vinculado al duro oficio de las lavanderas y a los distintos usos que se daba al agua de sus fuentes en una época en la que no se disponía de ella en las casas. Hoy es un bello espacio que emana paz y tranquilidad, donde podemos encontrar desde familias con niños a gente mayor, pasando por estudiantes y peregrinos

39. Santi Dieste. Parque Vista Alegre (Finca Simeón)
A Residencia

Como lugar descoñecido para min, pois son de fóra de Compostela, descubrir a historia da transformación dunha residencia de banqueiros a lugar para albergar aos invitados da universidade fálame dos cambios sufridos polo parque co paso dos anos, de como se gañou un espazo verde para a cidade que foi enfocado cara á cultura.

Como lugar desconocido para mí, pues soy de fuera de Compostela, descubrir la historia de la transformación de una residencia de banqueros a lugar para albergar a los invitados de la universidad me habla de los cambios sufridos por el parque con el paso de los años, de como se ha ganado un espacio verde para la ciudad que ha sido enfocado hacia la cultura.

33. Belén Castro Fernández. Cementerio Rosario
Silencio

Cando a luz apáguese e ácheme en soidade, acólleme na túa esquina; ti, que tantas veces víchesme pasar.

Cuando la luz se apague y me halle en soledad, acógeme en tu esquina; tú, que tantas veces me viste pasar.

52. Alberto Lema López. Banquete de Conxo
Sen distancias sociais

O Banquete de Conxo tivo lugar en Santiago, en 1856, nunha carballeira situada ao carón do río Sar. Universitarios serviron, vestidos de frac, a obreiros e artesáns en símbolo de respeto e igualdade. O xesto tomouse como un acto de rebelión provocando a toma do carballal polo exército.
Entre os asistentes crese que estaban Rosalía de Castro e Murguía que casarían dous anos despois. Antes, no 1841, Concepción Arenal disfrazábase de home para asistir a unha universidade que vetaba ás mulleres, que conformaban unha gran parte do mercado laboral daquela escasamente industrializada Compostela.

El Banquete de Conxo tuvo lugar en Santiago, en 1856, en una carballeda situada cerca del río Sar. Universitarios sirvieron, vestidos de frac, a obraros y artesanos en símbolo de respeto e igualdad. El gesto se tomo como un acto de rebelión provocando la toma de la carballeda por el ejercito.
Entre los asistentes se cree que estaban Rosalía de Castro y Morguía que se casarían dos años después. Antes, en el 1841, Concepción Arenal se disfrazaba de hombre para asistir a una universidad que vetaba a las mujeres, que conformaban una gran parte del mercado laborar de aquella escasamente industrializada Compostela.

51. Lucía Muñoz Pereira. Parque Eugenio Granel
Binomio surrealista 

“Son surrealista porque non atopo algo mellor (…) Penso que primeiro se é surrealista e logo o que sexa (…) O surrealismo é un estado espiritual cualificado por un radical inconformismo e un ansia de liberdade ilimitada” Eugenio Granell.

“Soy surrealista porque no encuentro algo mejor (…) Pienso que primero se es surrealista y luego lo que sea (…). El surrealismo es un estado espiritual calificado por un radical inconformismo y un ansia de libertad ilimitada” Eugenio Granell.

Maria João Matos. Antiguo Cementerio Peregrinos
Vidas

Xardín labiríntico, repouso eterno de peregrinos. Pioneira, escritora, inmortalizada a cicel, siamesa do ciprés tamén maxestoso. Concepción abrindo camiño, e así eu, peregrina en Compostela.

Jardín laberíntico, reposo eterno de peregrinos. Pionera, escritora, inmortalizada a cincel, siamesa del ciprés también majestuoso. Concepción abriendo camino, y así yo, peregrina en Compostela.

28. Jacobo. M. Martinez. Santa Susana
Había unha vez…

… Unha “mámoa”; un mercado de poldros, unha igrexa, un lugar de concello informal e base de planificación de revoltas; unha carballeira como zona popular de festa e botellón, ademais de lugar de bautismo dun amigo: Todo un mundo! (fugaz e fráxil)

… Una “mámoa”; un mercado de potros, una iglesia, un lugar de concejo informal y base de planificación de revueltas; un robledal como zona popular de fiesta y botellón, además de lugar de bautismo de un amigo: ¡Todo un mundo! (fugaz y frágil)

Vínculos: Ensanche y locales.

44. Malaika MRivas. Cidade Cultura
Haberá que ir sachar

“Haberá que ir sachar” é unha expresión moi típica da Galicia rural, a Galicia na cal están as miñas orixes. Sachar significa ir quitar as malas herbas, preparar a terra para que prosperen as plantas útiles ou para plantar /A cultura serve de base a unha sociedade; a cultura serve ou debería servir para o coidado da saúde mental, corporal, ambiental… / Cando estamos mergullados no caos buscamos nas múltiples manifestacións artísticas, a forza, a inspiración, o equilibrio (aínda que sexa por momentos) É a nosa responsabilidade cultivar e transmitir este “poder”.

“Habrá que ir sachar” es una expresión muy típica de la Galicia rural, la Galicia en la cual están mis orígenes. Sachar significa ir a quitar las malas hierbas, preparar la tierra para que prosperen las plantas útiles o para plantar/ La cultura sirve de base a una sociedad; la cultura sirve o debería servir para el cuidado de la salud mental, corporal, medioambiental…/ Cuando estamos sumergidos en el caos buscamos en las múltiples manifestaciones artísticas, la fuerza, la inspiración, el equilibrio (aunque sea por momentos). Es nuestra responsabilidad cultivar y transmitir este “poder”.

32. Lola Martín. Plaza de Galicia.
Nostalxia

A Praza de Galicia sempre foi un lugar de transicións: entre o novo e o vello, a beleza do seu pasado e a fealdade absoluta do seu presente, vía de entrada e saída, lugar de tránsito de turistas e peregrinos, tamén de cidadáns de Santiago, de vehículos, autobuses, taxis… lugar de encontros e desencontros, de esperas… de cafés e conversacións, de amor e desamor, de faladoiros de intelectuais e políticos… de reivindicacións, de xestións económicas e comerciais, lugar de compras, de bulicio e descanso de viaxeiros…
Nostalxia polo seu pasado e tristeza polo seu presente.

La Plaza de Galicia siempre ha sido un lugar de transiciones: entre lo nuevo y lo viejo, la belleza de su pasado y la fealdad absoluta de su presente, vía de entrada y salida, lugar de tránsito de turistas y peregrinos, también de ciudadanos de Santiago, de vehículos, autobuses, taxis…, lugar de encuentros y desencuentros, de esperas… de cafés y conversaciones, de amor y desamor, de tertulias de intelectuales y políticos… de reivindicaciones, de gestiones económicas y comerciales, lugar de compras, de bullicio y descanso de viajeros…
Nostalgia por su pasado y tristeza por su presente.

45. Javier Albarrán. Parlamento de Galicia
Entroque Cultura – Acción – Política

D. Ricardo Carvallo Calero foi o primeiro catedrático de galego na universidade de Santiago de Compostela, polo que parte do seu legado custodiase no parlamento de Galicia, manifestando o entroncamento pobo-cultura-política.

D. Ricardo Carballo Calero fue el primer catedrático de gallego en la universidad de Santiago de Compostela, por lo que parte de su legado se custodia en el parlamento de Galicia, manifestando el entronque pueblo-cultura-política.

5. Juan Jose Vazquez Blanco (Cheché). Sombrerería Iglesias
A perla do Villar

A primeira vez que pasei por alí non puiden evitar pararme neste lugar emblemático de Compostela, antiga manufactura, que está fundida no corazón da cidade e as súas xentes, ás veces pregúntome se é unha tenda ou un monumento. Aínda agora, cada vez que paseo polo soportal, sigo sucumbindo ao seu magnetismo, teño que pararme.
Paseantes hipnotizados ante o seu escaparate, anella historia de Compostela. Os seus ilustres clientes abonan a súa lenda dando sentido á Rúa, non se entende unha sen outra.

La primera vez que pasé por allí no pude evitar pararme en este lugar emblemático de Compostela, antigua manufactura, que está fundida en el corazón de la ciudad y sus gentes, a veces me pregunto si es una tienda o un monumento. Aún ahora, cada vez que paseo por el soportal, sigo sucumbiendo a su magnetismo, tengo que pararme.
Paseantes hipnotizados ante su escaparate, añeja historia de Compostela. Sus ilustres clientes abonan su leyenda dando sentido a la Rúa, no se entiende una sin otra.

14. Belén Picos García. Sastrería Pepecillo
Sastrería Pepecillo

Legado dun oficio que se apaga: Tempo, rigor e elegancia.

Legado de un oficio que se apaga: Tiempo, rigor y elegancia.

36. Amodo. Ebanistería Manuel Folgar.
Daquela

… e naqueles tempos calquera podía mercar o que precisase ou se lle antollase sen apenas saír do barrio. De todo había, feito con cariño, con mans cheas de maña e sabedoría herdadas xeración tras xeración. Xa nada queda agás as ruínas daqueles vellos oficios e, nas aforas da cidade, os grandes centros comerciais.

… y en aquellos tiempos cualquiera podía compara lo que necesitase o quisiese sin apenas salir del barrio. Había de todo, hecho con cariño, con manos llenas de maña y sabiduría heredadas de generación tras generación. Ya nada queda salvo las ruinas de aquellos oficios y, a las afueras de la ciudad, los grandes centros comerciales.

50. Zinnia Maravell. Cornes
Estación de tren de Cornes

O edificio da estación veu abaixo. Só dúas paredes quedaron. O espazo usouse como aparcamento. En 2006, construíron A Casa dás Asociacións de Cornes.
Agustín Abalde pola estación de Cornes díxome ,“ Zinnia, non queda nada, nada.” Os edificios xunto a ela chámanse “Cornes, espazo residencial”.
Ata que atopei unha vella fotografía da última estación non tiña idea como ía presentar o inexistente. Useino como fondo para o que non está aí. Non hai estación. Cornes non é máis que un reclamo publicitario para aqueles que non gardan recordos da estación.

El edificio de la estación se vino abajo. Solo dos paredes quedaron. El espacio se usó como aparcamiento. En 2006, construyeron La Casa das Asociacións de Cornes.
Agustín Abalde por la estación de Cornes me dijo ,“Zinnia, no queda nada, nada.” Los edificios junto a ella se llaman “Cornes, espacio residencial”.
Hasta que encontré una vieja fotografía de la última estación no tenía idea cómo iba a presentar lo inexistente. Lo usé como fondo para lo que no está ahí. No hay estación. Cornes no es más que un reclamo publicitario para aquellos que no guardan recuerdos de la estación.

6. Ricardo Irimia. O Gato Negro
O gato da fábula de  Aracne volveuse negro

Lugares aparentemente cotiáns algunhas veces ocultan historias heroicas en que se reta aos deuses. Historias de persoas que dedican a súa vida a un proxecto, que reunindo vínculos fían unha resistente febra que transcenderá ao tempo e á morte.
En “O gato negro” o coñecemento entra pola pel, e pola garganta co Ribeiro das cuncas que serve Manolo e co fígado encebollado que cociñan Xoan e Pili. Pero para aprehenderlo na súa totalidade hai que mirar, coñecer e manter unha actitude estética … e permitir ser usado como parte dese fío que levan máis de 100 anos fiando.

Lugares aparentemente cotidianos algunas veces ocultan historias heroicas en que se reta a los dioses. Historias de personas que dedican su vida a un proyecto, que reuniendo vínculos hilan una resistente hebra que transcenderá al tiempo y a la muerte.
En “O gato negro” el conocimiento entra por la piel, y por la garganta con el Ribeiro de las tazas que sirve Manolo y con el hígado encebollado que cocinan Xoan y Pili. Pero para aprehenderlo en su totalidad hay que mirar, conocer y mantener una actitud estética … y permitir ser usado como parte de ese hilo que llevan más de 100 años hilando.

19. Javier Ventosa. Mercado Abastos
Abastos 3.0

Na miña memoria resoan as mañás dos xoves e os sábados, cando o mercado da praza de abastos alcanzaba o seu apoxeo semanal. Centos de paisanas cos seus cestos e caixas tendéndoas polas beirarrúas arredor da igrexa de San Fiz creaban un arco da vella de cor e cheiros que contrastaba cos mandilóns e panos negros dá maioría delas. Entre ou barullo do regateo alzábase a voz do cego co cupón, que facía coro co chío da roda do afiador e paragueiro. Son sons e imaxes, dun mundo de troco e de relacións, un espello da alma dun pobo. O galego.

En mi memoria resuenan las mañanas de los jueves y los sábados, cuando el mercado de la plaza de abastos alcanzaba su apogeo semanal. Cientos de paisanas con sus cestos y cajas tendiéndolas por las aceras alrededor de la iglesia de sano Fiz creaban un arco de la vieja de color y olores que contrastaba con los mandilones y paños negros da mayoría de ellas. Entre o barullo del regateo se alzaba la voz del ciego con el cupón, que hacía coro con el sonido de la rueda del afilador y paragüero. Son sonidos e imágenes, de un mundo de cambio y de relaciones, un espejo del alma de un pueblo. El gallego

30. Jano Calvo. Carreira do Conde
Día de carreiras

¡Aquí, Pedro! Téñoche un sitio gardado.As tradicións que non se perdan, estimado Xoan. Ver as carreiras xuntos un ano máis no día da festa.

Abofé Pedriño, pero oín por ahí que ó mellor para o ano que ven o Conde de Altamira lévaas para a nova praza do Obradoiro.

Co ben que se ven dende aquí, aproveitando este desnivel.

E aínda colle xente. Mira, Pedro, xa se preparan os cabalos.¡Aquí, Pedro! Te tengo un sitio gardado.

¡Aquí, Pedro! Te tengo un sitio guardado.

Las tradiciones que no se pierdan, estimado Xoan. Ver las carreras juntos un año más el día de la fiesta.

Y tanto Pedriño, pero oí por ahí que a lo mejor el año que viene el Conde de Altamira las cambia para la nueva Plaza del Obradoiro.

Con lo bien que se ven desde aquí, aprovechando este desnivel.

Y aún coge gente. Mira, Pedro, ya se preparan los caballos.

4. Edith López. Mecería Algui
Algui e eu

Desde que teño uso de razón estiven rodeada de fíos, agullas, tesoiras, lazos, cintas de encaixe, botóns… cousas que compraban na mercería as distintas xeracións da miña familia.
Aprendín a coser ao mesmo tempo que a ler e herdei a costura como hobby. Hoxe sigo deseñando cousas e sendo fiel aos produtos de mercería. Gústanme, sobre todo, as antigas… e ás veces ata me reflicto nos seus escaparates!
En ALGUI hai centos de tesouros. O maior de todos, os seus donos: Anxos e Mon, a terceira xeración dunha familia que mantén vivo o antigo local do número 24 da Rúa do Vilar.

Desde que tengo uso de razón he estado rodeada de hilos, agujas, tijeras, lazos, cintas de encaje, botones… cosas que compraban en la mercería las distintas generaciones de mi familia.
Aprendí a coser al mismo tiempo que a leer y heredé la costura como hobby. Hoy sigo diseñando cosas y siendo fiel a los productos de mercería. Me gustan, sobre todo, las antiguas… ¡y a veces hasta me reflejo en sus escaparates!
En ALGUI hay cientos de tesoros. El mayor de todos, sus dueños: Anxos y Mon, la tercera generación de una familia que mantiene vivo el antiguo local del número 24 de la Rúa do Vilar.

21. Romina Portela. Taberna Xa Chegou
A taberna de Alicia 

Cunca limpa, a cambiar!

¡Taza limpia, a cambiar!

3. Joss Pereia. Modus Vivendi
Modus Vivendi

Un pub nus antigos cortellos dunha Compostela universitaria. Esta idea clara dispara a imaxe borrosa tan propia dun recordo. Un vaso recolle o sabor a historia e a penumbra de luz tenue e cálida do local. Un exercicio de debuxo técnico decide representar o seu parte.
O tempo moldea o recordo e crea un punto de partida nítido que ilumina a súa propia difusa imaxe. Os nosos coñecementos, cada momento do pasado que se enreda coa emoción dese instante do presente en que lembras… achegan os matices cambiantes da nosa percepción que encherán o espazo por completar.

Un pub en unas antiguas caballerizas de una Compostela universitaria. Esta idea clara dispara la imagen borrosa tan propia de un recuerdo. Un vaso recoge el sabor a historia y la penumbra de luz tenue y cálida del local. Un ejercicio de dibujo técnico decide representar su parte.
El tiempo moldea el recuerdo y crea un punto de partida nítido que ilumina su propia difusa imagen. Nuestros conocimientos, cada momento del pasado que se enreda con la emoción de ese instante del presente en que recuerdas… aportan los matices cambiantes de nuestra percepción que rellenarán el espacio por completar.

48. Susana. Plaza Vigo
Beirarúas brandas

Parece que nun instante, e tras moitos outros instantes, os camiños novos traen esperanzas.
A de voar.
A de atopar.
A de marchar.
A de quedar.
Praza de Vigo. Antes e agora, Camiño Novo.

los caminos nuevos traen esperanzas.
La de volar.
La de encontrar.
La de marchar.
La de quedar.
Plaza de Vigo. Antes y ahora, Camino Nuevo.

47. Plaza Roja. M&M Maria João Matos e Mino Andrade. Praza Roja.
¿Onde está a fonte?

Chegar a Santiago. Os primeiros cafés. Corazón dunha cidade viva. Punto de encontro. Saúdos e despedidas. Vaivén de xentes, esa indiferenza.

Llegar a Santiago. Los primeros cafés. Corazón de una ciudad viva. Punto de encuentro. Saludos y despedidas. Vaivén de gentes, esa indiferencia.

11. Carmen Torres. Farmacia Bescansa
Abrótano Macho

A farmacia de Bescansa é, probablemente, a máis emblemática de Compostela. Destaca o artesonado do seu teito, a delicadeza das súas baldosas e, sobre todo, o deseño de botica doutros tempos que nos traslada a épocas e historias pasadas. Nela comercialízanse produtos elaborados polos laboratorios Bescansa, os máis antigos de España hoxe en día. Entre estes produtos destaca a Loción de Abrótano Macho, tónico capilar, que mantén a súa fórmula orixinal e comercialízase desde o sXIX. A fotografía que presento, a modo de cartel publicitario, reflicte parte desta historia.

La farmacia de Bescansa es, probablemente, la más emblemática de Compostela. Destaca el artesonado de su techo, la delicadeza de sus baldosas y, sobre todo, el diseño de botica de otros tiempos que nos traslada a épocas e historias pasadas. En ella se comercializan productos elaborados por los laboratorios Bescansa, los más antiguos de España hoy en día. Entre estos productos destaca la Loción de Abrótano Macho, tónico capilar, que mantiene su fórmula original y se comercializa desde el sXIX. La fotografía que presento, a modo de cartel publicitario, refleja parte de esta historia.

46. Mª isabel Patiño Amboage, Ciudad Jardin Rosaleda
Nostalxia

A fotografía fala desde un presente nostálxico dun proxecto do pasado que quedou paralizado neste espazo “máxico” dentro da cidade de Santiago de Compostela.
A fotografía abstracta deixa ao espectador que se imaxine como sería a súa cidade xardín ideal.
As rosas fan unha chiscadela ao nome A Rosaleda, unha delicada roseira dunha casa representa a fraxilidade das ideas fronte á pedra que nos fala do tempo e a resistencia. O cable de luz á dereita á (Des)conexión das dúas fotografías facendo referencia ao pasado e o presente da zona do ensanche.

La fotografía habla desde un presente nostálgico de un proyecto del pasado que quedó paralizado en este espacio “mágico” dentro de la ciudad de Santiago de Compostela.
La fotografía abstracta deja al espectador que se imagine cómo sería su ciudad jardín ideal.
Las rosas hacen un guiño al nombre La Rosaleda, un delicado rosal de una casa representa la fragilidad de las ideas frente a la piedra que nos habla del tiempo y la resistencia. El cable de luz a la derecha a la (Des)conexión de las dos fotografías haciendo referencia al pasado y el presente de la zona del ensanche.

49. Juanmar Sol. Residencia
Campus Sur: 3 Datas x 1 Fotografía

6-10-2016, “La Voz de Galicia”: “O Campus Sur e a Alameda presentaban fai nove anos (6 -10- 2007) unha imaxe que hoxe é difícil de repetir, miles de mozos, na súa maioría estudantes, lanzáronse á rúa no primeiro xoves de movida compostelá. A pesar da presenza multitudinaria, o botellón desenvolveuse sen que se rexistrasen incidencias destacables”. Pasei a papel a imaxe que ilustraba esa crónica e a mimeticei co lugar orixinal, integrando no mesmo espazo aquela noite coa tarde na que tomei a foto, un 15-08-2020 de distancia social e máscaras.

6-10-2016, “La Voz de Galicia”: “El Campus Sur y la Alameda presentaban hace nueve años (6 -10- 2007) una imagen que hoy es difícil de repetir, miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes, se lanzaron a la calle en el primer jueves de movida compostelana. A pesar de la presencia multitudinaria, el botellón se había desarrollado sin que se registrasen incidencias destacables”. Pasé a papel la imagen que ilustraba esa crónica y la mimeticé con el lugar original, integrando en el mismo espacio aquella noche con la tarde en la que tomé la foto, un 15-08-2020 de distancia social y mascarillas.

Vínculos: Centro Histórico

26. Jose Manuel Pérez Pena. Hortas
Hortas 39

A ollos dun artista afincado en Santiago, un dos aspectos máis fascinantes da rúa das Hortas é o seu significado poético. Esta rúa, a día de hoxe perfectamente integrada no núcleo histórico compostelán, pero noutrora ubicada en terreos extramuros, representou durante anos o camiño máis curto entre o barrio do Pombal e o centro do universo xacobeo, entre o pecado e a virtude, entre o inferno e o ceo. A foto foi feita dende a parte baixa da rúa. Con esta perspectiva preténdese destacar que o camiño ao Paraíso é sempre costa arriba; e constatar tamén de paso que costa abaixo tódolos santos axudan.

A ojos de un artista establecido en Santiago, uno de los aspectos más fascinantes de la Rúa das Hortas es su significado poético. Esta calle, a día de hoy perfectamente integrada en el núcleo histórico compostelano, pero antaño ubicada en terrenos extramuros, representó durante años el camino más corto entre el barrio del Pombal y el centro del universo xacobeo, entre el pecado y la virtud, entre el infierno y el cielo. La foto fue hecha desde la parte baja de la calle. Con esta perspectiva se pretende destacar que el camino al Paraíso es siempre cuesta arriba; y constatar también de paso que cuesta abajo todos los santos ayudan.

22. Lila Díaz. Rua da Algalia
Dignidad libertaria

No número 32 da Algalia de Arriba tivo o seu obradoiro de zapateiro Arturo Fandiño, pai de Maruxa e Coralia: “As Dúas en Punto”. Dúas mulleres que están grabadas na memoria colectiva desta cidade por venceren a tortura e a represión coa sua dignidade libertaria. Forman parte do noso patrimonio. Na traseira de esta casa hai unha praciña sen nome que ben podería ser a “Praciña das Marías”

En el número 32 de la Algalia de Arriba tuvo su taller de zapatero Arturo Fandiño, padre de Maruxa y Coralia: “As dúas en Punto”. Dos mujeres que están grabadas en la memoria colectiva de esta ciudad por vencer la tortura y la represión con su dignidad libertaria. Forman parte de nuestro patrimonio. En la parte trasera de esta casa hay una plazuela sin nombre que tranquilamente se podría llamar “Plazuela de las Marías”

23. Nuria Fernández Quiroga. Rúa de Xerusalén
Ruela de Xerusalén

Albergou o Hospital de Xerusalén e crese que unha xudería.

Albergó el Hospital de Jerusalén y se cree que una judería.

1. Maribel Rodríguez Mato. Arco do Pazo de Xelmírez.
Luz nas sombras

Pode a luz furar a pedra.
Segrega o arco as sombras do cantar

Puede la luz agujerear la piedra.
Segrega el arco las sombras del cantar.

15. Ana Rodríguez-Segade Vázquez. Rúa Caldeirería
Outra mirada

Esta fotografía refleja el cambio de percepción de unas calles que siempre he evitado por la gran cantidad de gente que transita por ellas, ya sea porque van o vienen del mercado, o son estudiantes o peregrinos conociendo los alrededores de la Catedral. Una mirada más profunda a estas calles te enseña una triste realidad, la de los locales comerciales cerrados, cerca de una veintena desde la Rúa das Orfas (Café Derby) hasta la plazuela de las Cinco Calles (Papelería Compostela). Si ahora están así, ¿qué pasará con estas calles si con la “nueva normalidad” se acaba el turismo de masas?

Esta fotografía reflicte o cambio de percepción dunhas rúas que sempre evitei pola gran cantidade de xente que transita por elas, xa sexa porque van ou veñen do mercado, ou son estudantes ou peregrinos coñecendo os arredores da Catedral. Unha mirada máis profunda a estas rúas ensínache unha triste realidade, a dos locais comerciais pechados, preto dunha vintena desde a Rúa dás Orfas (Café Derby) ata a praciña das Cinco Cales (Papelería Compostela) Se agora están así, que pasará con estas rúas se coa “nova normalidade” acábase o turismo de masas?

9. Macarena Garay Salazar. Rúa do Franco
Rúa do Franco

Pola Rúa do Franco entraban os peregrinos procedentes do camiño Portugués ademais das mercadorías provenientes da costa, franco tiña nun principio o significado de ‘estranxeiro’.
Trátase dunha rúa de encontro entre peregrinos, turistas e os cidadáns e estudantes de Santiago, que alberga elementos de interese cultural – Palacio de Fonseca, Capela e Fonte do Apóstolo – pero tamén ofrece a súa gastronomía desde tempos medievais.

Por la Rúa do Franco entraban los peregrinos procedentes del camino Portugués además de las mercancías provenientes de la costa, franco tenía en un principio el significado de ‘extranjero’.
Se trata de una calle de encuentro entre peregrinos, turistas y los ciudadanos y estudiantes de Santiago, que alberga elementos de interés cultural – Palacio de Fonseca, Capilla y Fuente del Apóstol – pero también ofrece su gastronomía desde tiempos medievales.

8. Marga Aboal. Entrecercas
O  recodo do camiño

Á beira de rúas concorridas, que durante séculos foron a entrada á cidade, sempre sorprende atopar rúas que non teñen nada e, ao mesmo tempo, téñeno todo.
A sensación de atopar algo distinto, un atallo? un intento de evitar a multitude? Non importa a razón que che levara a esta rúa, a vista tras ese traxecto pode deixarche sen alento.
Tolkien escribiu “o camiño segue e segue desde a porta”, deixa que os teus pés lévenche a descubrir que che espera a cada volta do camiño que vas creando.

Al lado de calles concurridas, que durante siglos han sido la entrada a la ciudad, siempre sorprende encontrar callejuelas que no tienen nada y, al mismo tiempo, lo tienen todo.
La sensación de encontrar algo distinto, ¿un atajo? ¿un intento de evitar la multitud? No importa la razón que te haya llevado a esta callejuela, la vista tras ese recodo puede dejarte sin aliento.
Tolkien escribió “el camino sigue y sigue desde la puerta”, deja que tus pies te lleven a descubrir qué te espera a cada vuelta del camino que vas creando.

13. Pedro Alcazar Arévalo. Rúa Nova
Contradición

Sempre chamoume a atención o nome de “Rua Nova”. É curioso que, a pesar dos anos, siga denominándose “nova” cando un pode captar imaxes que, se non fóra pola máscara, parecerían doutro tempo, cemiterios de libros esquecidos e “feridas” polas que se albiscan as súas vellas entrañas.

Siempre me ha llamado la atención el nombre de “Rua Nova”. Es curioso que, a pesar de los años, siga denominándose “nueva” cuando uno puede captar imágenes que, si no fuera por la mascarilla, parecerían de otro tiempo, cementerios de libros olvidados y “heridas” por las que se vislumbran sus viejas entrañas.

18. Roni Herrán. Rúa do preguntoiro
«Estabas aí»

Durante moito tempo a rúa Preguntoiro puido ser para min unha rúa do centro histórico de calquera cidade turística europea, con turistas amontoados camiñando dun extremo a outro. Foi cando tiven a oportunidade de percorrela durante varios anos pola mañá cedo, cando a redescubrín e aí empecei a percibir a súa verdadeira esencia, esa que co tempo está a perderse: os comerciantes preparando os seus negocios para abrir, varrendo o seu anaquiño de beirarrúa, o cheiro do azucre queimado proveniente dalgunha pastelería, clientes madrugadores indo ao mercado…

Durante mucho tiempo la calle Preguntoiro pudo haber sido para mí una calle del centro histórico de cualquier ciudad turística europea, con turistas apelotonados caminando de un extremo a otro. Fue cuando tuve la oportunidad de recorrerla durante varios años por la mañana temprano, cuando la redescubrí y ahí empecé a percibir su verdadera esencia, esa que con el tiempo se está perdiendo: los comerciantes preparando sus negocios para abrir, barriendo su trocito de acera, el olor del azúcar quemado proveniente de alguna pastelería, clientes madrugadores yendo al mercado…

35. Victor Sestelo. Rúa de San Pedro
Rúa de San Pedro 

Moito tempo pasou desde que San Pedro estivese emprazado fóra das murallas da cidade, concentrando oficios e profesións mal vistos dentro dos muros santiagueses. Hoxe en día ese pasado non se lembra xa, e a área é un referente social e cultural para Compostela; pero hai un nexo que une ao San Pedro de hai séculos co de agora, e é que as súas antigas rúas seguen vendo chegar a diario a cansos peregrinos, emocionados por atoparse na recta final da súa viaxe.

Mucho tiempo ha pasado desde que San Pedro estuviera emplazado fuera de las murallas de la ciudad, concentrando oficios y profesiones mal vistos dentro de los muros santiagueses. Hoy en día ese pasado no se recuerda ya, y el área es un referente social y cultural para Compostela; pero hay un nexo que une al San Pedro de hace siglos con el de ahora, y es que sus antiguas calles siguen viendo llegar a diario a cansados peregrinos, emocionados por encontrarse en la recta final de su viaje.

37. Inés Mato Naveira. Rúa de Santa Clara
O sinal

Paseas polas rúas empedradas dunha cidade que che recibe con conventos centenarios… Con mulleres que, ano tras ano, decidiron atopar o seu camiño tras unhas reixas. E alí, na parede exterior dun deses conventos, un sinal guíache para seguir, con decisión, o teu camiño, sabendo que o final que perseguiches xa está próximo. E… Que descubrirás nese final? Pois aínda non o sei… Terei que ir preparando as botas para iniciar O MEU CAMIÑO e descubrir aquilo que, desde hai tanto tempo, moitas persoas atoparon.

Paseas por las calles empedradas de una ciudad que te recibe con conventos centenarios… Con mujeres que, año tras año, han decidido encontrar su camino tras unas rejas. Y allí, en la pared exterior de uno de esos conventos, una señal te guía para seguir, con decisión, tu camino, sabiendo que el final que has perseguido ya está próximo. Y… ¿Qué descubrirás en ese final? Pues aún no lo sé… Tendré que ir preparando las botas para iniciar MI CAMINO y descubrir aquello que, desde hace tanto tiempo, muchas personas han encontrado.

20. Emilio González. Rúa da Oliveira
S/t

Subín as escaleiras de San Martiño Pinario e continuei paseando ata a Praza dá Oliveira. Ao carón, a oliveira solitaria, expatriada da terra. Normalmente húmida, hoxe lucía meridional e brillante. Pero non atopei o torreón, tan ausente como a esquecida muralla.

Subí las escaleras de San Martiño Pinario y continué paseando hasta la praza da Oliveira. A un lado, el olivo solitario, expatriado de los terrones. Normalmente húmedo, hoy lucía meridional y brillante. Pero no encontré el torreón, tan ausente como la olvidada muralla.

2. Fuco Reyes. Praza Quintana
Tempo de recreo

Pasou case unha vida desde que deixei este lugar. Esta foto abre un espazo oculto na memoria. Descubro o verde dunha árbore que cría inmenso, o marrón da terra habitada con zapatos do 36, xeonllos arroibados, bólas desgastadas, buxainas que prometen virar sen fin, e os soños de quen chegaba en fila da un e volviamos co tempo nun peto. A vida continuou a só uns metros dese muro; metáfora do tempo e os recordos desvanecidos nel. Pregúntome que outros lugares revelarán máis secretos e cantos espazos ocúltanse nesta cidade á mirada do tempo.

Ha pasado casi una vida desde que dejé este lugar. Esta foto abre un espacio oculto en la memoria. Descubro el verde de un árbol que creía inmenso, el marrón de la tierra habitada con zapatos del 36, rodillas enrojecidas, canicas desgastadas, trompos que prometen girar sin fin, y los sueños de quienes llegábamos en fila de a uno y volvíamos con el tiempo en un bolsillo. La vida continuó a solo unos metros de ese muro; metáfora del tiempo y los recuerdos desvanecidos en él. Me pregunto qué otros lugares revelarán más secretos y cuántos espacios se ocultan en esta ciudad a la mirada del tiempo.

41. Maica Gómez Bello. Avda. Burgo
«Testemuñas silenciosas»

O Burgo das Nacións foi inaugurado en 1965, baixo o proxecto do arquitecto Julio Cano Lasso (48 pavillóns prefabricados destinados a dar aloxamento aos peregrinos no Ano Santo de 1965)
Posteriormente os pavillóns foron reutilizados en diversos servizos (residencia de posgrao, imprenta, gardería e aulario da USC) e entre 1979 e 1987 funcionaron como residencia universitaria mixta da USC, substituída pola actual en 1992.
Do Burgo inicial só quedan uns fermosos camiños bordeados de bananeiras testemuñas silenciosas das sucesivas transformacións da zona.

El Burgo de las Naciones fue inaugurado en 1965, bajo el proyecto del arquitecto Julio Cano Lasso (48 pabellones prefabricados destinados a dar alojamiento a los peregrinos en el Año Santo de 1965)
Posteriormente los pabellones fueron reutilizados en diversos servicios (residencia de posgrado, imprenta, guardería y aulario de la USC) y entre 1979 y 1987 funcionaron como residencia universitaria mixta de la USC, sustituida por la actual en 1992.
Del Burgo inicial solo quedan unos hermosos caminos bordeados de plataneros testigos silenciosos de las sucesivas transformaciones de la zona.

17. Diego NG. Arco de Mazarelos
Mapa emocional de Mazarelos

Con esta foto tento transmitir o que significa para min o espazo entre o Arco e a Praza de Mazarelos, facendo unha especie de mapa histórico, tentando resaltar a importancia e a influencia no desenvolvemento da cidade. O arco de Mazarelos, porta de entrada á cidade, e a Praza de Mazarelos, durante moitos anos lugar de mercado. Sentín que nos seus muros quedaron gravadas tantas historias, personaxes, vivencias e recordos… Así como hábitos e costumes que pasaron por moitas xeracións, a través do fío do tempo, influíndo tamén na nosa dalgún modo.

Con esta foto intento transmitir lo que significa para mí el espacio entre el Arco y la Plaza de Mazarelos, haciendo una especie de mapa histórico, intentando resaltar la importancia y la influencia en el desarrollo de la ciudad. El arco de Mazarelos, puerta de entrada a la ciudad, y la Plaza de Mazarelos, durante muchos años lugar de mercado. Sentí que en sus muros quedaron grabadas tantas historias, personajes, vivencias y recuerdos… Así como hábitos y costumbres que pasaron por muchas generaciones, a través del hilo del tiempo, influyendo también en la nuestra de algún xeito.

24. Cristina Sánchez. Praza de San Roque
A historia repítese…

Este lugar recobrou unha actualidade inesperada…
A Praza de San Roque atópase adicada ao santo milagreiro e peregrino, ao que Compostela renova o seu voto todos os anos, por mor da súa mediación na pandemia da peste que a cidade sufriu 500 anos aló.
A imaxe vincúlase a un novo episodio da historia: a pandemia do covid19. O vínculo xurde do simbolismo da fonte de pedra que preside a praza. As gotiñas de auga lémbrannos ao virus e as formas que fan ao caer ás ondas da súa expansión. A pedra e as reixas da fonte representan o confinamento.

Este lugar recobró una actualidad inesperada…
La Plaza de San Roque se encuentra dedicada al santo milagroso y peregrino, a lo que Compostela renueva su voto todos los años, por mor de su mediación en la pandemia de la peste que la ciudad sufrió 500 años allá.
La imagen se vincula a uno nuevo episodio de la historia: la pandemia del covid19. El vínculo surge del simbolismo de la fuente de piedra que preside la plaza. Las gotitas de agua nos recuerdan al virus y las formas que hacen al caer a las ondas de su expansión. La piedra y las rejas de la fuente representan el confinamiento.

55. Luis Feijoo. Rúa do medio
Rúas paralelas

Dúas rúas paralelas adéntranse na zona vella de Compostela. A rúa de San Pedro e a rúa do Medio mostran realidades contrapostas cun vínculo común, o Camiño de Santiago.

Dos calles paralelas se adentran en la zona vieja de Compostela. La calle de San Pedro y la Calle del Medio muestran realidades contrapuestas con un vínculo común, el Camino de Santiago.

16. Carmen Remuñán López. Tránsito dos Gramáticos
Meu avó

O Tránsito dos Gramáticos lévame ao meu avó, profesor de Literatura, xerente do Teatro Principal, escritor. Cantas veces percorreuno?
É o máis alto nesta foto en que aparece de mozo, rodeado dos seus amigos Jacobo Varela, Portal Fradejas, Corredoira e Gonzalo Martín. Xa entón disertaba sobre a vida e obra do seu admirado Valle Inclán.
Nesta imaxe percibo ilusión, esperanza, soños. Que lonxe estaba Manuel Remuñán García de sospeitar que aquel ano en que escribiu unha sentida necrológica pola morte do escritor, comezaría unha negra etapa na súa vida…

El Tránsito dos Gramáticos me lleva a mi abuelo, profesor de Literatura, gerente del Teatro Principal, escritor. ¿Cuántas veces lo habrá recorrido?
Es el más alto en esta foto en que aparece de veinteañero, rodeado de sus amigos Jacobo Varela, Portal Fradejas, Corredoira y Gonzalo Martín. Ya entonces disertaba sobre la vida y obra de su admirado Valle Inclán.
En esta imagen percibo ilusión, esperanza, sueños. Que lejos estaba Manuel Remuñán García de sospechar que aquel año en que escribió una sentida necrológica por la muerte del escritor, comenzaría una negra etapa en su vida…

25. Maria J, Castro Gigirey. Costa de San Francisco
San Francisco e a súa contorna: o abrazo solidario de Compostela 

Non é un espazo, senón un lugar habitado e vivo, que respira e latexa.
É un colo de paz que che fai sentir parte da construción temporal da identidade humana do lugar, redescubrindoche en cada un dos seus recunchos de xenerosidade tímida e silenciosa.
Non é unha rúa máis, senón o escenario onde poñer en marcha unha permanente mirada xenerosa e activa.
Onde as accións humanas predominan sobre a perspectiva puramente física do lugar.
Onde as vontades individuais disípanse para conformar unha sociedade da que brote o xerme máis humano da Terra Santa de Compostela

No es un espacio, sino un lugar habitado y vivo, que respira y late.
Es un regazo de paz que te hace sentir parte de la construcción temporal de la identidad humana del lugar, redescubriéndote en cada uno de sus rincones de generosidad tímida y silenciosa.
No es una calle más, sino el escenario donde poner en marcha una permanente mirada generosa y activa.
Donde las acciones humanas predominan sobre la perspectiva puramente física del lugar.
Donde las voluntades individuales se disipan para conformar una sociedad de la que brote el germen más humano de la Tierra Santa de Compostela.

7. Maria Pino. Rúa de fonseca
A árbore da ciencia

Vin o meu reflexo no cristal e revivín a xuvenil excitación dunha moza de vinte anos recentemente chegada a Santiago nos primeiros anos da transición. Paseaba polas súas rúas case incrédula, admirada, emocionada, curiosa. Mergullábame nun mundo de novas experiencias e coñecementos. Sentíame unida a miles de mozos que ao longo da súa historia estudaran nesta cidade.
Lembrei como estirei o meu brazo buscando… quizá certezas ou soamente como un rito de iniciación para entrar no prometedor xogo que ofrecía a inquieta Compostela daqueles anos.

Vi mi reflejo en el cristal y reviví la juvenil excitación de una veinteañera recién llegada a Santiago en los primeros años de la transición. Paseaba por sus calles casi incrédula, admirada, emocionada, curiosa. Me sumergía en un mundo de nuevas experiencias y conocimientos. Me sentía unida a miles de jóvenes que a lo largo de su historia habían estudiado en esta ciudad.
Recordé como estiré mi brazo buscando… quizá certezas o solamente como un rito de iniciación para entrar en el prometedor juego que ofrecía la inquieta Compostela de aquellos años.

10. Antonio Otero Vilas. Rua do Vilar.
Rúa do Vilar

Podo dicir que pertenzo á última xeración de nenos do centro histórico que xogou na rúa: o Franco, a Raiña, a rúa do Vilar, a rúa Nova, os xardíns de Fonseca, o campo da leña, eran o noso territorio de xogo. Aos poucos os coches invadiron o noso territorio, nós fomos crecendo e os nosos estudos e a vida puxo fin a esa etapa tan bonita que desapareceu coa nosa infancia e nunca volveu.

Puedo decir que pertenezco a la última generación de niños del casco histórico que jugó en la calle: el Franco, la Raiña, la rúa do Vilar, la rúa Nova, los jardines de Fonseca, el campo de la leña, eran nuestro territorio de juego. Poco a poco los coches invadieron nuestro territorio, nosotros fuimos creciendo y nuestros estudios y la vida puso fin a esa etapa tan bonita que desapareció con nuestra infancia y nunca volvió.

12. Loly Villoch. Praza do Toural
As augadoras do Toural

Aínda que nada queda xa delas, houbo unha época na que a fonte do Toural estaba sempre enche de mulleres, traballando e charlando animadamente mentres facían cola para transportar a prezada e escasa auga ás casas das familias podentes. Eran as augadoras, a miúdo as peor pagas de entre o persoal de servizo. Durante un século animaron a praza coa súa presenza, levando a pesada carga sobre as súas cabezas sen importar as inclemencias do clima, ata que nos anos 20 do século pasado o seu oficio desapareceu, engulido polos novos tempos. Este é a miña homenaxe a esas mulleres.

Aunque nada queda ya de ellas, hubo una época en la que la fuente del Toural estaba siempre llena de mujeres, trabajando y charlando animadamente mientras hacían cola para transportar la preciada y escasa agua a las casas de las familias pudientes. Eran las aguadoras, a menudo las peor pagadas de entre el personal de servicio. Durante un siglo animaron la plaza con su presencia, llevando la pesada carga sobre sus cabezas sin importar las inclemencias del clima, hasta que en los años 20 del siglo pasado su oficio desapareció, engullido por los nuevos tiempos. Este es mi homenaje a esas mujeres.

31. Josina Gancedo Cons. Rúa da Senra
A sombra do dedo de  Venus

O equilibrio entre o dar e o recibir, o dar as grazas, é unha renuncia á visión egocéntrica da vida, polo que a enerxía que xera fortalece as nosas relacións. Neste sentido sinala Cicerón que “a gratitude non só é a máis grande das virtudes senón que procrea todas as demais”.

El equilibrio entre el dar y el recibir, el dar las gracias, es una renuncia a la visión egocéntrica de la vida, por lo que la energía que genera fortalece nuestras relaciones. En este sentido señala Cicerón que “la gratitud no sólo es la más grande de las virtudes sino que engendra todas las demás”.

MAPA VINCULOS COMPOSTELA

Vínculos de Compostela (la expo)